HotLine: +84 4 634 1953
Fax: +84 4 634 1952

Công bố sản phẩm »

Cá chim trắng 25

Ngày: 13-08-2020

Cá chim trắng 28

Ngày: 2020-08-13

Cá hồng 20

Ngày: 2020-08-13

Cá hồng 25

Ngày: 2020-08-13

Cá thu 38

Ngày: 2020-08-13

Cốt cá cơm 20

Ngày: 2020-08-13

Cốt cá cơm 28

Ngày: 2020-08-13

Cốt cá thu 40

Ngày: 2020-08-13

Nhĩ 35

Ngày: 2020-08-13

Nhĩ Nguyên Chất 40

Ngày: 2020-08-13

Siêu cốt 35

Ngày: 2020-08-13

Siêu cốt mực 52

Ngày: 2020-08-13